Historische vereniging Bunscote

BH

Artikelen uit Bun Historieal

Inhoud van dit nummer:
 

47 Van het bestuur J. Bos
49 Het levensverhaal van ‘Peter Trukie’ J.E. Hopman
57 Honderd jaar Familie Blokhuis Stichting S. van Halteren-Blokhuis
63 Van wee is tat d’r één B. Zwaan
70 Leden weten weg naar ‘Bun’ te vinden J.E. Hopman
72 Uit de kunst K. van Twillert
73 Rectificatie K. van Twillert
74 De familie Beukers (2) W. Beekhuis
80 Bunsjoter Breeven (3) A. Blokhuis
89 Seizoensagenda A. van Halteren

 

Van het bestuur

Levensbeschrijving van Lammert Hopman

Voor de meeste leden van de Historische Vereniging is Lammert Hopman beter bekend als Lammert Gigo, die o.a. woonachtig was aan de Groeneweg en wiens voormalige woning vorig jaar afgebroken is om plaats te maken voor opslagloodsen van het grondveredelingsbedrijf van HUBUN. Lammert is in 1964 met zijn vrouw Drika en zijn kinderen naar Canada geëmigreerd. Hij is inmiddels 98 jaar oud. Hij is nog altijd betrokken op Spakenburg, wat o.a. blijkt uit het feit, dat hij tot op heden lid is van de Historische Vereniging, alle nummers van Bun Historiael heeft laten inbinden en zich tegenwoordig laat voorlezen uit de laatste nummers van ons blad. Op 70-jange leeftijd is hij begonnen met zijn levensbeschrijving. Van deze biografie zijn 20 Nederlandstalige exemplaren gedrukt. Voor een select publiek bestaande uit Hans Hopman, Annie Bos-van Twillert, Klaas Kok en uw voorzitter had een dochter van Lammert Hopman, Hetty Veldkamp-Hopman, een exemplaar van dit werk meegenomen, dat zij ter, huize van Hans en Els Hopman aan de betrokkenen uitreikte. Mocht er binnen het dorp een grote belangstelling voor de Nederlandse editie zijn, dan zal er gezocht worden naar mogelijkheden om in Nederland nog een aantal exemplaren te laten drukken. En in elk geval zullen er gedeelten van het boek opgenomen worden in de eerstkomende afleveringen van Bun Historiael. Hetty vroeg zich af, waarom haar vader eigenlijk naar Canada gegaan was, omdat hij tot op de huidige dag zo’n nauwe band met Spakenburg heeft. Misschien moet je daarvoor het hele boek lezen. Maar uw voorzitter wilde haar wel een tip aan de hand doen met de opmerking: "Een Spakenburger is een wereldburger, die heimwee krijgt op het moment, dat hij Spakenburg verlaten heeft." Je kunt het ook samenvatten in de regels "Waor ik ok bin en waor ik ok kiek, de zon gaot onger bie Eemdiek."

Rustend in grazige weiden

Er wordt hard gewerkt aan het boek van Everett Vande Beek. Het wordt een mooie uitgave op A4-formaat. Voor een omslag is er inmiddels een opzet gemaakt. De hele tekst is doorgelopen en de hoofdstukindeling is klaar. Wat nog rest is de verdeling van de foto's over de hoofdstukken, de plaatsing van de hoofdstukken plus bijschriften en een aanvulling van de geschiedenis per familie na 1930.

Gevonden: een nieuw bestuurslid

Omdat Wouter Koelewijn na een jarenlang bestuurslidmaatschap besloten heeft af te treden, wisten we dat er een vacature zou ontstaan. We zijn op zoek gegaan naar een waardige vervanger van Wouter Koelewijn en menen die gevonden te hebben in Klaas Koelewijn (Straussweg 30). Op de eerstvolgende ledenvergadering zullen we afscheid nemen van Wouter en hopen we Klaas Koelewijn aan de ledenvergadering ter verkiezing voor te stellen.

De familie Beukers

Willem Beekhuis zet zijn beschrijving van de familie Beukers voort. In deze aflevering schenkt hij aandacht aan de huwelijken van Wouterus en Jacobus Beukers alsmede aan de daarmee verband houdende maatschappelijke carrière: Jacobus als veehouder en wethouder alsmede Wouterus als burgemeester van Bunschoten. Beiden hebben veel betekend voor de Afscheiding in Bunschoten en stonden in die strijd tegenover hun neef Philippus Jacobus Hoedemaker. Deze was met zijn ouders in 1851 naar Michigan geëmigreerd, maar was in 1862 naar Nederland teruggekeerd om hier zijn theologische studie te voltooien. Hoedemaker was aanvankelijk een medestander van Abram Kuyper, maar werd later een verklaard tegenstander van de Afscheiding. Hoedemaker logeerde vele malen op de Beukersenboerderij op de Pol (Veenestraat 11).

De Blokhuisstichting

Sylvia Blokhuis besteedt aandacht aan het honderdjarig bestaan van de Blokhuisstichting (1912-2012). Bij die gelegenheid verschenen er twee kloeke delen met daarin de geschiedenis van het geslacht Blokhuis. Dit geslacht leverde niet alleen een burgemeester, maar ook talrijke onderwijzers, zoals bijv. Aart en Gijs Blokhuis en niet te vergeten Lammert Blokhuis ( "meester Voegel"). De Blokhuisstichting houdt zich bezig met genealogisch en genetisch onderzoek van 7 takken Blokhuis, die zo'n 4500 personen omspannen.

Van wee is tat d'r één

In deze rubriek houdt Bort Zwaan zich bezig met het vinden van de namen van diverse mensen op oude foto's en krijgen we de uitslag van de vorige ronde en geeft hij de lezers van ons blad opnieuw de gelegenheid, om volop mee te doen met de ontsluiting van ons gemeenschappelijk verleden.

Breef dree van de Bunsjoter Breeven

Aart Blokhuis beschrijft in deze brief uitvoerig een geweldige haringvangst, die meteen de prijzen van de haring doet kelderen. Verder beschrijft hij de inhuldiging van burgemeester de Vries in 1930 met alle toeters en bellen die daarbij behoorden, zoals de Landstorm, de gymnastiekvereniging Lycurgus en de toenmalige gemeenteraad.

Het levensverhaal van "Peter Trukie" (Peter Duyst)

Hans Hopman heeft Peter kort voor zijn overlijden geïnterviewd en roept voor ons heel wat personen uit onze jeugdjaren op: ouwe Tiesje, Griet Ruisje, Truuk (Peters stiefvader), Peters broer Jaap en zijn moeder Jannetje. Uitvoerig wordt er stil gestaan bij het varen op de logger en het rijden met vis, stenen, meel en brood.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

Jan Bos Lzn, voorzitter

Inhoud van dit nummer:
 

Van het bestuur J. Bos
6 Jachtleven in de Eempolder J.E. Hopman
12 Boeken te koop
13 De klok van de Noorderkerk W. Meester
16 De familie Beukers (1) W. Beekhuis
24 Uit de kunst K. van Twillert
26 Oplossing van de Kruiswoord Prijspuzzel E. ter Haar
25 Seizoensagenda
28 Klaas en Grietje, een herinnering W. Hartog
33 Van wee is tat d’r één B. Zwaan
40 Dialect: een studie Jan Bos
42 Adressen, colofon

Van het bestuur

"Ai je willen, dat de minsen je eren, dan moe je wârken,
Ai je willen, dat de minsen je begeren, dan moe je wârken,
Ai je willen, dat de minsen je respecteren dan moe je wârken”


(variatie op een oud Drents-Staphorster versje)

In Memoriam Aart de Harder

In december 2013 overleed Aart de Harder. Naast de vele taken, die hij verrichtte, was hij ook actief in de Historische Vereniging en wel van juni 1991 tot mei 1995 o.a. als secretaris van het boekenfonds. Op de jaarvergadering van 23 mei 1995 werd er publiekelijk afscheid van hem genomen. De toenmalige voorzitter Cees Nelemans schreef in Bun Historiael van 5 september 1995 n.a.v. het afscheid van Aart: "Ik denk, dat het correct is om ook vanaf deze plaats dhr. A. de Harder dank te zeggen voor alles wat hij als bestuurslid voor de vereniging heeft gedaan. Zo was het beheer van het boekenfonds aan hem toevertrouwd en ook verzorgde hij de distributie van Bun Historiael onder de bezorgers. Altijd vertrouwd en secuur! Daarom nogmaals publiek hier waardering voor uitgesproken. Wat kunnen we daaraan nog toevoegen? We kunnen er alleen maar mee instemmen. Ons medeleven gaat uit naar allen, die hem lief hadden en na stonden.

De kalender

De kalender van2014 was opnieuw een succes. De gehele oplage is uitverkocht. En uiteindelijk kwamen we nog exemplaren tekort. Volgende keer zullen we alles in het werk stellen om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Onder de foto's hebben we waar mogelijk de namen van de betreffende personen vermeld. We kregen hierop verscheidene reacties, die ons aanleiding geven tot de volgende correcties: - op het blad van maart/april staat onder foto 1: Bietje van Tamelen-Ruizendaal, naam onbekend, schoonvader van Wouter van Diermen (Wouter van Peet Titus). Dat moet zijn: Bietje van Tamelen-Ruizendaal, haar broer Gerrit van Tamelen (Lagie), Kees de Graaf (Kees van Lub / de schoonvader van Wouter van Diermen). - mei/juni foto 3: Aartje de Graaf. Dat moet worden: Kopie Heinen-Muys. juli/augustus: foto 1: Hendrikje Hartog-Bos moet zijn: Hentje Meester-Bos. Onder foto 2 stonden in het geheel geen namen. Dit zijn v.l.n.r. staand: Netta Korlaar-Roos, Dirkje de Harder, Jannetje Koelewijn-Korlaar, zittend: Annie ter Haar-Koelewijn, Willie Troostwijk-Zijl. Met dank aan allen die op- en/of aanmerkingen hadden!

Reintje van de Geest

In het vorige nummer stond een aangrijpend verhaal van Reintje van de Geest over haar lotgevallen tijdens de watersnoodramp van 1953. Naar aanleiding van de onderschriften onder de foto's kwam er een opmerking binnen. Op foto 1 van pagina 177 staan de narnen van de kinderen: Mengsje en Hilletje. Dat moet zijn: Aartje (Vedder-) van de Geest (l.) en Annetje (Beukers-) van de Geest. Aan de namen onder de foto op bladzijde 187 kunnen er nog twee toegevoegd worden: de jongen in de lichte regenjas is Douwe Beukers en de man met de hoed is Zeger Beukers.

Driehonderdste cursist vis- en vleesroken

Eind 2013 deden een grote groep enthousiaste mensen examen voor de cursus "Roken van Vis en Vlees". Deze cursus wordt twee keer per jaar door de Historische Vereniging Bunscote in nauwe samenwerking met Spakenburg Paling georganiseerd. De vrijwillige inzet van de leermeesters ]aap de Graaf, alias Jaap de Roker, en Alex Koelewijn, alias Alex Paling, is prijzenswaardig. De cursus blijft populair. Dat blijkt wel uit het aantal aanmeldingen. Voor deze cursus heeft de Historische Vereniging nog nooit reclame behoeven te maken. De samenwerking tussen de Vereniging en het bedrijfsleven is een succesformule. Tot ver buiten onze dorpsgrenzen kent deze cursus een grote groep fans. De Historische Vereniging maakt samen met Spakenburg Paling met deze cursus al jaren promotie voor ons dorp. Deze keer kwamen er zelfs tien cursisten van buiten onze dorpsgrenzen. In Spakenburg kan wat geleerd worden! Het is te hopen, dat de cursisten zich de weg naar ons mooie dorp blijven herinneren en onze prachtige gemeente ook in de toekomst zullen blijven bezoeken. Deze cursus zou men de beste city marketing voor ons dorp kurnen noemen. Deze maal was de uitreiking van de certificaten wel een heel bijzondere, vanwege het feit, dat de driehonderdste cursist een diploma kreeg. En jawel hoor, omdat men in Bunschoten-Spakenburg weet wat vrouwenemancipatie inhoudt, werd er een vrouw gehuldigd: Astrid van der Schuur. Na een daverend applaus van de medecursisten werd Astrid gefeliciteerd en kreeg ze bloemen en cadeaus zowel van de Historische Vereniging als van Spakenburg Paling. Foto's van het examen zijn te vinden op de Facebookpagina van Spakenburg Paling.

Bun Historiael

De inhoud van deze aflevering is weer zeer gevarieerd.

Willem Meester is van de partij met een zeer lezenswaardig artikel over de klok van de Noorderkerk in de oorlog. Hierin reageert hij op zeer snedige wijze op een artikel van Sjaak van de Groep in het Amersfoorts Dagblad, waarin deze suggereert, dat de kerkenraad van Noord de geleende klok van de Lutherse kerk in Amersfoort verwisseld zouden hebben voor een scheepsbel....

Mees Hartog schrijft over Klaas en Grietje, een herinnering. Het betreft Klaas Blokhuis alias Klaas Fattie en Grietje Heek, die in de vijftiger jaren hun zeer goed lopende zaak in de Oude Schans verkochten om naar Canada te emigreren. Wat zou het goed zijn, om op korte termijn contact te leggen met de nazaten van Klaas en Grietje om zo wat meer gegevens te verkrijgen over de lotgevallen van hun ouders resp. grootouders.

Evert ter Haar komt met de oplossing van de kruiswoordpuzzel en publiceert de namen van drie prijswinnaars. Menigeen heeft zitten zuchten tijdens het maken van deze puzzel, maar toch lukt het altijd weer een aantal mensen de perfecte oplossing in te sturen. van harte gefeliciteerd!

Hans Hopman schrijft een prachtig artikel over Jachtleven in de Eempolder door de ogen van Lammert Hopman. Deze beschrijft vanaf 'Gigo' de avonturen van nimrod Lammert Hopman en gunt ons daarmee een blik in een andere wereld.

Bort Zwaan uit in "Van wee..." zijn tevredenheid over de belangstelling voor zijn rubriek en de reacties die hij de afgelopen tijd gekregen heeft. Fijn is dat. En het stimuleert ook nog. Op Rikkert Los en zijn vrouw hoop ik t.z.t. in een artikeltje terug te komen...

Van de hand van Willem Beekhuis is het eerste artikel over de familie Beukers. Deze familie, die im de persoon van Philip Beukers als onderwijzer ons dorp binnen kwam, heeft een grote invloed gehad op onze gemeenschap. Ik ben nu al benieuwd naar het vervolg.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

In grazige weiden

Dit jaar verschijnt er weer een boekwerk. Het zal gaan over de emigratie van de families Duijst en Zijl naar Chili en de uiteindelijke reis van de Duijsten naar de Verenigde Staten. Jacqueline van de Eshof is druk doende de lotgevallen van Adriaan Zijl in Chili in kaart te brengen d.m.v. intensieve contacten met zijn in Chili wonende nazaten. Ook wordt aandacht besteed aan de familie van Teunis Koelewijn, die rechtstreeks naar de Verenigde Staten emigreerde en een vaste woonplaats vond in Hanford. Willem Ruizendaal is bezig met de beschrijving van de wederwaardigheden van de Duijsten en de Koelewijns en heeft toegezegd voor mooie kaarten en prachtige foto’s te zorgen. We zullen u op diverse manieren op de hoogte houden van de ontwikkeling.

Jan Bos Lzn, voorzitter

Inhoud van dit nummer:
 

151 Van het bestuur J. Bos
153 Spierdijker ‘ballet’ in t’Haantje J.E. Hopman
156 Voorouders die tot leven komen W. Ruizendaal
164 Wederwaardigheden rond de familie Berendse(n) P. Koelewijn
171 Uit de kunst K. van Twillert
174 Kruiswoord Prijspuzzel E. ter Haar
176 Hoe een Bunschotense in 1953 ‘De Ramp’ van Zeeland overleefde J.E. Hopman

 

Van het bestuur

De kalender

De kalendercommissie bestaande uit Marianne van Twillert, Wouter Koelewijn Jzn en ondergetekende heeft haar uiterste best gedaan om weer een aansprekende kalender te maken. Ze heeft de kalender voor 2014 de titel “Hârd wârken” meegegeven en heeft daarbij aandacht geschonken aan het werken op de boerderij, op zee, het werken in de visverwerking en het werken in de diverse fabrieken. Natuurlijk zijn er mooie gebouwen in de kalender opgenomen, maar we weten allemaal, dat onze leden vooral belangstelling voor mensen hebben. Waar we dat konden, hebben we hun namen vermeld. Laat het ons weten, als we een verkeerde naam of helemaal geen naam vermeld hebben. Dan kunnen we u hetzij via Bun Historiael hetzij via internet laten weten, hoe de vork in de steel zit. De kalender krijgt elk jaar weer een warm onthaal en we vinden dat dit zo moet blijven. Als u nog ideeën hebt voor een nieuwe kalender, neem dan contact op en wij zullen kijken wat we daarmee doen kunnen.

Digitaliseren

Het is zo ver. Alle apparatuur en alle programma’s hebben we in huis, zodat we op korte termijn kunnen beginnen met het digitaliseren van onze collectie beeld- en fotomateriaal. Degenen die zich hiervoor reeds gemeld hebben, kunnen op korte termijn een uitnodiging verwachten, zodat ze onderwezen en geïnstrueerd kunnen worden in het digitaliseren.

We verwachten dat er in groepjes van drie gewerkt gaat worden en dat we in onderling overleg ‘s morgens, ‘s middags of ‘s avonds aan de slag kunnen. Mocht u zich nog niet gemeld hebben en nu denken dat het u wel wat lijkt, laat het dan horen, want er is genoeg werk aan de winkel!

Ledenvergadering

Over de ledenvergadering van 22 okt. j.l. vindt u een uitgebreid verslag van de hand van Hans Hopman. Het was een prachtige avond met het optreden van de Spierdijker dansgroep, die ons zowel met hun prachtige klederdracht als met hun professionele wijze van dansen een mooie en gezellige avond bezorgde. Onder de aanwezigen was het enthousiasme dan ook groot en werd er zowel in de pauze als na afloop van de vergadering nog druk nagepraat!

Aanvullingen Woordenboek

Van Jan de Graaf Ezn kregen we 50 pagina’s met aanvullingen op het Woordenboek van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. We hebben besloten, om deze aanvullingen in een aantal afleveringen van Bun Historiael te publiceren, zodat een ieder daarvan kennis kan nemen. Als ze aanleiding tot opmerkingen, aanvullingen of correcties geven, kunnen we die alsnog verwerken. Mocht u sowieso aanvullingen op het woordenboek hebben, neem dan contact met ons op, zodat we die kunnen verwerken. Verder denken we bij de aanvullingen aan publicatie op het internet.

Bun Historiael

De vaste rubriek van Bort Zwaan “Van wee is tat d’r één...?” moet u helaas één nummer missen.

Wel treft u een artikel aan van de hand van Peter Koelewijn: “Wederwaardigheden rond de familie Berendse(n)” en een artikel van Hans Hopman: “Hoe een Bunschotense in 1953 ‘de Ramp’ van Zeeland overleefde”.

Het verhaal over de familie Berendse is opgetekend uit de mond van Maria Hopman- de Harder en maakt duidelijk hoe nauw de Spakenburgse families met elkaar verweven zijn. Mijn moeder was een dochter van Cornelus Berendse en derhalve een kleindochter van Peter Berendse, beter bekend onder de naam Peter de Por. Dan komt zo’n verhaal toch wel heel dichtbij. Het verhaal is zowel komisch als tragisch en zeer lezenswaardig. Dat laatste kan ook gezegd worden van de bijdrage van Hans Hopman over Reintje van de Geest. Ik heb het niet met droge ogen kunnen lezen.... Het is een bijzonder en aangrijpend verhaal!

Ook in het artikel van Willem Ruizendaal komen familiebanden voor het voetlicht. In dit geval gaat het over de herkomst van veel Spakenburgse families die voor een deel op Schokland blijkt te liggen. Een prachtig artikel.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

Ik wil besluiten met het noemen van de puzzel, die ook dit jaar weer gemaakt is door Evert ter Haar. Hij doet een beroep op uw kennis van de Spakenburgse streektaal. Hierbij moet ik u dringend adviseren om voor het plaatsen van de juiste leestekens gebruik te maken van het Woordenboek van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. Het valt aan te bevelen, mocht u niet over dit boek beschikken, om eens op internet te kijken, of u daar een tweedehands exemplaar kunt vinden.

Jan Bos Lzn, voorzitter

Inhoud van dit nummer:
 

111 Van het bestuur J. Bos
112 Een modelboerderij in Spakenburg W. Beekhuis
127 Dagje uit met de Historische Vereniging A. de Graaf -de Graaf
131 Seizoensagenda A. van Halteren
132 100 jaar Zuiderkerk B. Zwaan Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen
133 Bunschoten in oude kranten E. ter Haar
134 Uit de kunst K. van Twillert
136 Het geslacht Heek H. van Twillert
142 Van wee is tat d’r één...? B. Zwaan

 

Van het bestuur

Reisje

Het reisje van de Historische Vereniging vond plaats in twee bussen en leidde naar het Ot en Sien-museum in Surhuisterveen en naar Eernewoude, waar een tocht gemaakt werd over de Oude Venen. In dit nummer vindt u een verslag hiervan, geschreven door Alie de Graaf van de Schouw.

Bun Historiael

Willem Beekhuis laat de modelboerderij van A. Huygen in de Molenstraat herrijzen. Het getuigde indertijd van ondernemerschap om een dergelijke boerderij op poten te zetten. Maar we kunnen het wel aan Willem overlaten om het hele reilen en zeilen van deze modelboerderij uiteen te zetten.

Evert ter Haar vergast ons weer op ‘Bunschoten in oude kranten’. Hij maakt ons knap nieuwsgierig, als hij gewag maakt van een ernstig zedenmisdrijf in 1912. Je vraagt je af, wat er zich in die dagen in ons dorp afgespeeld heeft. Hij laat in elk geval de deur open staan met zijn belofte te zoeken naar de verdere ontknoping. Verder vermeldt hij dat tijdens het ansjovissen Rutger Meester niet minder dan 270 gulden in een sigarenkoker over boord ziet vallen..... En hij besluit zijn rubriek met de mededeling, dat een inwoner van ons dorp op paleis Soestdijk aan koningin Wilhelmina een Spakenburgse klederdrachtpop voor de kleine Juliana aangeboden heeft. En ik hoor u opnieuw denken: Wie zou dat geweest kunnen zijn?

Herman van Twillert schrijft een boeiend artikel over de familie Heek. Hierin houdt hij zich o.a. bezig met de vraag of de VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck verwant was met alle andere Heeken in ons dorp. En tussen neus en lippen door vermeldt hij, dat de familie Heek Bunschoten een burgemeester geleverd heeft. En dat ze hetzelfde gepresteerd hebben in de gemeente Eemnes. Ja, die Heeken hebben klaarblijkelijk meer gepresteerd dan dat we tot voor kort voor mogelijk gehouden zouden hebben.

Bort Zwaan publiceert in ‘Van wee is tat d’r één’ nieuwe foto’s en behandelt de binnengekomen reacties. Eigenlijk is Bort een beetje teleurgesteld. Hij is er namelijk van overtuigd, dat er veel meer mensen weet hebben van de personen, die er afgebeeld zijn. En ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik kom zelf heel vaak mensen tegen, die mij vertellen, dat ze natuurlijk wel weten, wie er op de foto’s staan, maar dat ze ervan uit gaan, dat anderen wel zullen reageren of al wel gereageerd hebben. Dat moet je niet doen. Dan doet namelijk niemand iets. En laten we nu nog vastleggen, wat er vastgelegd kan worden. Over een poosje weet niemand het meer en dan is het echt te laat.....

Jan Bos Lzn, voorzitter

Inhoud van dit nummer:
 

79 Van het bestuur J. Bos

80 Seizoensagenda A. van Halteren
81 Het dagelijkse leven in een boerenstulp tussen Nekkeveld en het stoomgemaal J. E. Hopman
88 Jaarvergadering zwaait bestuurslid Jan de Graaf uit J. E. Hopman
90 Van Oòtjes Gôet J. Bos
94 Uit de kunst K. van Twillert
94 Over de klederdracht B. Zwaan Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen
96 Bunsjoter Breeven (2) A. Blokhuis
101 Van wee is tat d’r één...? B. Zwaan
 

Van het bestuur


Continuïteit

Tijdens de laatste jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Jan de Graaf, die niet minder dan twintig jaar lang in diverse functies zijn beste krachten aan de Historische Vereniging gegeven heeft. Ook op deze plaats willen we hem nogmaals hartelijk bedanken voor alles wat hij als trouw bestuurslid voor de leden gedaan heeft. Gelukkig konden we een waardige vervanger voor hem vinden in de persoon van Henk de Jong, van wie we het een en ander verwachten mogen. Want continuïteit moet er zijn...

Digitaliseren

Om te kunnen digitaliseren zijn de nodige scanapparaten en een aantal laptops aangeschaft, zodat we er klaar voor zijn, als het scannen en digitaliseren gaat beginnen.

In grazige weiden

Om de stof voor het boek over de families Zijl, Duijst en Koelewijn behapbaar te maken, is er een tweedeling gemaakt. Mevrouw Jacqueline van de Eshof gaat zich bezighouden met de familie Zijl, terwijl Willem Ruizendaal zich zal werpen op de families Duijst en Koelewijn. We verwachten er veel van, want we hebben mooie oude foto’s en Willem Ruizendaal heeft toegezegd dat hij mooie kaarten zal maken van Chili en Amerika.

Contributies

Een zeventigtal leden heeft nog steeds niet betaald. Zij krijgen een laatste aanmaning. We doen een dringend beroep op ieder lid, om bijtijds zijn contributie te betalen, want ook een historische vereniging moet aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen. Ook wij moeten onze continuïteit waarborgen.

Het reisje

We gaan op zaterdag 24 augustus naar het Ot en Sien Museum in Surhuisterveen, waar we ook lunchen, en maken ‘s middags een prachtige rondvaart vanuit Earnewoude om ‘s avonds met een diner in Vierhouten het reisje af te ronden. De belangstelling is groot. We hebben al zeker een bus vol. Mocht u zich nog willen aanmelden, dan kan dat bij Aart van Halteren, tel. 033-4557114, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Missschien komt er nog een advertentie in de Bunschoter, maar daarop hoeft u niet te wachten.

Een greep uit de inhoud van Bun Historiael

Hans Hopman heeft een artikel over de boerderij van Teunisjie geschreven. Dat was een gedeeltelijk in de dijk gebouwd boerderijtje tussen Nekkeveld en het stoomgemaal. Daartoe heeft hij de laatste bewoner Cor Landman in een verzorgingshuis in Putten opgezocht. En zoals te verwachten valt, komt er dan een stoet van oude Spakenburgse bekenden voorbij.

Bort Zwaan schrijft o.a. onder de titel “Gewoonte of uitzondering?” over afwijkingen in de klederdracht, zoals bijv. het dragen van zilveren gespen in de zwarte rouw.

En verder schrijft uw voorzitter over het jongste boek over de Spakenburgse quilts Van Oòtjes Goêt van de hand van Winnifred de Vos. Kortom, er valt weer heel wat te lezen en te bekijken. En wilt u als lezer vooral niet vergeten om te reageren, als u meer weet dan wij nu weten.

Redactieleden gezocht!

We hebben dringend behoefte aan nieuwe redactieleden. Een blad als Bun Historiael moet maandelijks gevuld worden en daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat het aantal redactieleden uitgebreid wordt. Mocht u belangstelling hebben, schroom dan niet en lever uw bijdrage aan de continuïteit van ons verenigingsblad. U kunt zich melden bij de secretaris, Aart van Halteren, of bij de voorzitter, tel. 2981956, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Jan Bos Lzn, voorzitter

Inhoud van dit nummer:
 

43 Van het bestuur J. Bos
44 Seizoensagenda A. van Halteren
45 Uit het leven van Jan Pruijs (1919-2007) P. Koelewijn
54 Maquette Willem Ruizendaal in Nieuwe Kerk Delft J.H. Hopman
56 Bunsjoter Breeven A. Blokhuis
64 Van wee is tat d’r één...? B. Zwaan
68 Uit de kunst K. van Twillert
69 Bunschoten in oude kranten E. ter Haar

 

Van het bestuur


In Memoriam Jan Hoekstra

In maart overleed voor ons nog geheel onverwachts ons erelid Jan Hoekstra. Hij heeft vanaf 20 maart 1991 eerst twee jaar als penningmeester gediend, daarna werd hij de secretaris van de vereniging. Hij werd bij zijn afscheid geprezen vanwege zijn grote accuratesse en zijn geweldige inzet. Hij miste zelden een bestuurs- of een commissievergadering. Naar buiten toe was hij ‘de stem van Bunscote’. Het secretariaat was hem als het ware op het lijf geschreven. Tot 15 februari 2005 heeft hij met verve deze functie vervuld. Vanwege zijn verdiensten voor de vereniging werd hem dan ook het erelidmaatschap van de vereniging aangeboden. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen, nu zij hun man en vader moeten missen.

Contributie 2013

Een groot aantal leden heeft de contributie voor 2013 voldaan. Maar er is nog steeds een grote groep van niet minder dan 230 leden, die wat dit betreft niet aan zijn verplichtingen voldaan heeft. We doen een dringend beroep op onze leden, om alsnog de contributie te betalen. Het is voor niemand plezierig om de leden herhaaldelijk te moeten manen.... En een vereniging als de onze is voor een substantieel deel afhankelijk van de inkomsten uit de contributie.

Inhoud Bun Historiael

Hans Hopman schrijft over de maquette van de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft Ons in meerdere opzichten zeer getalenteerde redactielid Willem Ruizendaal heeft maandenlang heel hard en minutieus gewerkt aan deze maquette, die nu in de Nieuwe Kerk staat opgesteld. Al met al een prestatie van formaat.

Peter Koelewijn is van de partij met: Uit het leven van Jan Pruijs (1918- 2007). Voor velen onder ons was Jan Pruijs de tambour-maître van de plaatselijke drumband. Maar Peter Koelewijn beschrijft Pruijs als militair, als postloper, als onderduiker en als verzetsman. Op deze wijze profileert hij Pruijs op een mooie en duidelijke wijze.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

Evert ter Haar weet in ‘Bunschoten in oude kranten’ weer een aantal wetenswaardigheden voor het voetlicht te brengen, zoals het artikel van 1880, waarin de dood van Melis Vedder beschreven wordt. Deze kwam om het leven doordat zijn paard op hol sloeg en hij van de kar viel. Interessant is het verhaal over de boete voor meester Harke Schuil, die in 1910 een boete van f 1,00 kreeg, omdat hij een leerling een tik gegeven had.

De bijdrage van Bort Zwaan in ‘Van wee is tat d’r één?’ is vooral voor oudere plaatsgenoten bijzonder interessant. Naar zijn artikelen wordt dan ook altijd uitgekeken. Maar de foto’s moeten niet alleen maar bekeken en besproken worden. Degenen, die de namen van de personen denken te kennen, worden opgeroepen hun kennis te delen en contact op te nemen met Bort Zwaan.

Verder starten we met De Bunsjoter Breven van Aart Blokhuis, waarin de toestanden rond 1930 aan de orde komen. Dat is inmiddels 80 jaar geleden en het zag er in Bunschoten-Spakenburg heel anders uit dan tegenwoordig.... Voor hen, die het dialect niet of slechts ten dele kennen, heb ik een vertaling in het Nederlands gemaakt en verder heb ik ook dit artikel voorzien van een aantal aantekeningen.

Medewerkers gezocht

Voor Bun Historiael kunnen we altijd nieuwe verhalen gebruiken. Het mooist is het als die op papier aangeboden worden. Maar sommigen zijn heel goed in vertellen. Neem dan contact met ons op, dan zorgen wij ervoor, dat ze op papier komen. En verder hebben we mensen nodig, die de foto’s van onze vereniging willen scannen, zodat onze gehele collectie gedigitaliseerd kan worden. Wie dat wil, moet even Aart van Halteren bellen of mailen.

Jan Bos Lzn, voorzitter

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

03 jan 2019
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties