Historische vereniging Bunscote

BH

Artikelen uit Bun Historieal

In dit menu vind u één of meerdere aanvullingen op artikelen in Bun historiael

Vormgeving

 • Ontwerp:
  © 1989 C. van der Linden (†)
 • Layout:
  M. Offringa en K. van Twillert

Tekstverwerking

 • H. van Dijk-van Twillert

Technische uitvoering

Coördinatie bezorging en bezorgklachten

 • H. de Jong
  St. Nicolaasweg 38
  3752 XP Bunschoten
  tel. (033) 298 69 96

  

Inhoud van dit nummer:
 

152 Van het bestuur J. Bos
154 Blokhuizen in Canada Sylvia van Halteren-Blokhuis
161 Van wee is tat d’r één B. Zwaan
168 Van weesjongens tot houthakkers G. Raven
178 Uit de kunst K. van Twillert
180 Een brug, een polder en een rivier W. Meester
190 Hoe Hollands is mijn klederdracht A. de Jong
194 Ongs mooie dialect, de kruiswoord prijspuzzel E. ter Haar
196 Boekbespreking W. Ruizendaal

 

Van het bestuur

 Ledenvergadering

Op onze middagvergadering was er veel belangstelling voor de dansgroep uit Soest, die met zwier hun dansen en dansjes uitvoerden en de aanwezigen aangenaam vermaakten.

Kalender 2018

De nieuwe kalender heeft als titel meegekregen ’In en rond de haven’. Naar aanleiding van foto’s die op de Visserijdag gemaakt zijn, worden allerlei families uitvoerig voor het voetlicht gebracht.
En dan niet alleen de vissersfamilies, maar ook diverse boerenfamilies. Want rond de haven woonden zowel boeren als vissers. Het bestuur verwacht, dat de kalender opnieuw veel aftrek zal vinden.
De kalender werd zoals gebruikelijk in een gezellige omgeving uitgereikt. Dit jaar aan Hendrikje de Graaf-de Graaf en Maria de Jong-de Graaf.

Voorzitter Jan Bos, geflankeerd door de zussen Hendrikje de Graaf – de Graaf (links) en Maria de Jong – de Graaf.  Foto Abram Muijs.

 

Bun Historiael

- Eembrug

Willem Meester heeft ons verrast met een prachtig artikel over Eembrug. Hij gaf het de weidse titel “Eembrug: Een brug, een polder en een rivier.” En het is nuttig, dat een ook voor onze historie zo belangrijke plek als Eembrug van alle kanten belicht wordt. In een notendop krijgen we een helder overzicht van de geschiedenis van Eembrug.

- Emigratie van de Hoppen naar Canada.

Gerard Raven vertelt, aangevuld door Willem Ruizendaal, over Rijkert en Hendrik Hop, wier ouders vroeg overleden zijn. En wat nooit gebeurde, gebeurde toen: De jongens werden ondergebracht
in het weeshuis in Amersfoort. De jongens kregen een goede opleiding tot timmerman en trokken resp. in 1906 en 1911 naar het wilde westen van Canada, en wel naar Edgewood, gelegen
in de wildernis tussen Vancouver en Calgary. Later kregen ze daar gezelschap van een bevriende familie uit Amersfoort, de familie De Gans.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Van wee

De voorgeschiedenis van deze jongens wordt door Bort Zwaan beschreven in zijn ‘Van wee’.

- Emigratie van de Blokhuizen naar Canada

Sylvia Bokhuis-van Halteren vertelt het een en ander van twee zonen van meester Aart, en wel Jan Blokhuis Azn., de elektricien, en Klaas Blokhuis Azn., eigenaar van de souvenirwinkelier uit de Oude Schans. Ze doet dat aan de hand van een aantal brieven die vanuit Canada tot ons gekomen zijn. Van de inhoud word je niet direct blij. Je vraagt je in den gemoede af, waarom deze mensen
naar Canada getrokken zijn. Maar het is goed om er kennis van te nemen.

- Sitsen

Adriaantje de Jong schrijft een bijdrage n.a.v. de tentoonstelling in museum Spakenburg: Hoe Hollands is mijn klederdracht? De zoektocht van Wimpje en Hendrikje. Ze geeft een duidelijke
definitie van sits en gaat vervolgens na op welke wijze er van sits gebruik gemaakt is in Bunschoten-Spakenburg, Hindeloopen, Marken en de Zaanstreek.

- Ledenvergadering

Aart van Halteren schreef het verslag van de laatste ledenvergadering, waarop onze penningmeester Rico de Graaf de conceptbegroting voor 2018 presenteerde en de dansgroep uit Soest voor
een heel gezellige bijeenkomst zorgde.

Kruiswoordprijspuzzel 2017

Het laatste nummer van Bun Historiael zou niet compleet zijn, als er geen puzzel in zou staan. Evert ter Haar heeft er weer iets moois van gemaakt en hij spoort dan ook een ieder aan, de puzzel op te
lossen en in te zenden.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

Inhoud van dit nummer:
 

100 Van het bestuur J. Bos
101 Vijftig jaar Adventkerk en Vaartkerk (deel 3) Hans Hopman
120 Uit de kunst K. van Twillert
124 De Steiger G. Veldhuizen
140 De vernieuwde website A. Muijs
142 Van Twillert schrijft geschiedenis H. van Twillert
143 Rectificatie K. van Twillert
144 De nieuwe kalender van de Historische Vereniging 2018
145 Boeken te koop

 

Van het bestuur

 

Bun Historiael

- Rondom de Steiger

Gijs Veldhuizen beschrijft uitvoerig de economische activiteiten in het noordelijke gedeelte van Bunschoten. Het is werkelijk verbazingwekkend wat daar in vroegere tijden allemaal gedaan is.
Zo’n dertig personen worden met name en met vermelding van hun activiteiten genoemd. Het is welhaast onvoorstelbaar, dat er op zo’n klein oppervlak zoveel mensen geleefd en gewerkt hebben:
van dominee en advocaat Arendsen tot de schoenmakers Willem Vedder en Willem Hemeltje. N.a.v. een opmerking van Gijs Veldhuizen wil ik erop wijzen, dat een hoge stoep niet kenmerkend was
voor bakkers, maar behoorde tot woningen, vooral boerderijen ter voorkoming van wateroverlast bij overstromingen.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Van Twillert schrijft geschiedenis

Herman van Twillert Lzn (Lammert van Mup) is bezig met de beschrijving van het geslacht van Twiller(t). Hij maakt daarbij gebruik van de gegevens van ons oud-redactielid Willem van Twillert Wzn. Zo’n beschrijving is een heel karwei. Herman gaat terug tot 1325. Hij roept de huidige van Twillerts op anekdotes, geschiedenissen, afbeeldingen e.d. aan hem op te sturen. Grijp
uw kans om bij te dragen aan de totstandkoming van een prachtig werk over de van Twillerts.

- 50 jaar Advent- en Vaartkerk

Hans Hopman besluit zijn serie over de Adventkerk en de Vaartkerk met niet minder dan 30 foto’s. Na veel heen en weer gepraat wordt er besloten, dat de nieuwe kerk in Spakenburg niet Ichthus-,
maar Adventkerk te noemen. Het is opmerkelijk, dat juist in de Vaartkerk naar de wonderbare visvangst en het water verwezen wordt. Het is hartverwarmend om te lezen hoe groot de inzet van de toenmalige kerkleden in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk was.

- Van wee is tat d’r één

Bort Zwaan uit zijn waardering voor de vele reacties op de foto’s in het laatste nummer van Bun Historiael. Hij weet niet alleen vele namen te vermelden, maar vertelt ons ook interessante achtergrondinformatie.
Mocht u wat de serie 511 t/m 516 betreft namen weten, houd die dan niet voor u zelf, maar meld die dan aan Bort Zwaan.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

Inhoud van dit nummer:
 

52 Van het bestuur J. Bos
52 Seizoensagenda  Aart van Halteren
54 Vijftig jaar Adventkerk en Vaartkerk (deel 2) Hans Hopman
66 Ooggetuigenverslag over Kamp Amersfoort in oktober 1944 Bort Zwaan
74 Uit de kunst K. van Twillert
76 Een Spakenburg tweelingschilderij K. van Twillert
85 Van wee is tat d’r één? Bort Zwaan
92 Plaatselijke figuren Marianne van Twillert

 

Van het bestuur

 
Betaling lidmaatschap

Op de laatste bestuursvergadering bleek dat 200 (!) leden hun abonnementsgeld nog niet betaald hebben. We dringen er bij u op aan, om dit even te controleren en zo nodig in orde te brengen. En als u blij bent met Bun Historiael, wilt u dan ook in uw naaste omgeving erop aandringen om lid te worden van de Historische Vereniging.

Beschrijvers


Er zijn weer vele foto’s gescand. Dat is op zich fijn, maar nu zitten we verlegen om mensen, die in staat en bereid zijn, om deze foto’s te beschrijven. Als het u wat lijkt, neemt u dan contact op met Klaas Koelewijn.

Reisje

Op zaterdag 26 augustus gaan we naar IJmuiden, waar we gaan varen en twee musea kunnen bezichtigen: het Hoogovenmuseum en het Zeehavenmuseum. Als u mee wilt, kunt u zich melden bij Aart van Halteren.

Bun Historiael

- Ledenvergadering

Gerrit Beekhuis schreef het verslag van de ledenvergadering van 18 april jl., waar Rien Mouw een prachtige lezing met dia’s hield over de Veluwe, de Veluwenaren en de edelherten. Aart van Halteren kon melden, dat de ledenwerfactie 36 nieuwe leden had opgeleverd.

- Henk en Eef: een biografie

Henk van Diermen leverde het artikel Een Spakenburgs “tweelingschilderij”. Daarop staat Henk van Diermen zelf en zijn vrouw Eef Heinen. Het schilderij gaat terug naar 1952 en legt een verbinding tussen de Westdijk en de Havendijk, tussen Henk en Eef. Het bijzonder boeiende artikel wordt afgesloten met het gedicht: De verbeelding van mijn jeugd. Het schilderij is van de hand van hun schoonzoon Luurd van der Dussen.

- Van wee

Bort Zwaan doet in zijn rubriek “Van wee is tat d’r één?” een dringende oproep om de gegevens, waarom gevraagd wordt aan hem door te geven. Denk niet te gauw: Ik weet wel wie dat is en dan zal iedereen het wel weten, maar houd die gegevens niet voor jezelf, want alles wat niet vastgelegd wordt, wordt vergeten.

- Kamp Amersfoort

Bort Zwaan publiceert onder de titel “Ooggetuigenverslag Kamp Amersfoort oktober 1944” een brief van Jan Koelewijn, waarin de wantoestanden van het kamp op schokkende wijze onder de aandacht gebracht worden. In de brief wordt ook geschreven over de ontmoeting met onze plaatsgenoot Melis van Twillert en met de Puttenaar Piet Punt.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Nieuwbouw Gereformeerde kerken Spakenburg en Eemdijk

Hans Hopman zet zijn artikelenserie over de nieuwbouw van de Adventkerk en de kerk in Eemdijk voort. De oproep om een half weekloon per adres te schenken levert een bedrag van f 23.000 en een gift van f 30.000 op. En verder wordt er nog eens f 67.000 van de kerkleden geleend. En verder neemt hij de fondsvorming voor de kerk in Eemdijk mee. Ook dit is allemaal geschiedenis en het is goed dat het wordt vastgelegd.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

Inhoud van dit nummer:
 

Van het bestuur J. Bos
6 Bunschoter verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog Derk de Graaf
17 De watersnoodramp van 1916 J. Bos
22 Twee kerkgenootschappen erkennen elkaar Willem Ruizendaal
24 Boerderij van Dirk en Eppie is niet meer Hans Hopman
26
Vijftig jaar Adventkerk en Vaartkerk (deel 1) Hans Hopman
38 Van wee is tat d’r één...? B. Zwaan
42 Uit de kunst K. van Twillert
43 Ongs mooie dialect (oplossing kruiswoordpuzzel) E. ter Haar

 

Van het bestuur

 

Verenigingsnieuws

De vereniging telt momenteel 1147 leden. De afgelopen ledenwerfactie heeft in totaal 40 nieuwe leden aangebracht. We hopen, dat de belangstelling voor de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk zal blijven groeien. 

De fotoverzameling

We hebben zo’n 30.000 foto’s. Daarvan zijn er nu 18.000 gescand en een groot aantal daarvan is beschreven. We zouden blij zijn met meer mensen, die de foto’s willen beschrijven. Dat kan in het Bunhuus, maar het kan ook heel goed thuis gebeuren. Neem in alle gevallen contact op met Klaas Koelewijn (033-298 5318) email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe leden

Dankzij het promotienummer van Bun Historiael hebben zich tot nu toe ongeveer 25 nieuwe leden aangemeld. We heten ze hierbij van harte welkom en hopen dat ze aan veel activiteiten gaan deelnemen.

Bun Historiael 

- Adventkerk en Vaartkerk

Hans Hopman schrijft naar aanleiding van het feit dat beide kerken in 1967 in gebruik genomen werden. Dit is dan het eerste deel van een serie van drie. Het is een mooi stukje kerkgeschiedenis waarin allerlei bekende namen en vele geldinzamelingsacties voor het voetlicht komen.

- Erkenning twee kerken

De GKV en de NGK hebben elkaar als “kerken van Christus” erkend. Aan dat feit wordt in een klein artikeltje aandacht geschonken.

- Uit de kunst

Klaas van Twillert besteedt aandacht aan een werk van Matthijs Hage uit 1922. Hans Hopman haalt herinneringen op aan Dorpsstraat 100, de onlangs gesloopte boerderij van de familie Koelewijn.

- Van wee is tat d’r één?

Bort Zwaan vindt het jammer, dat er zo weinig reacties binnengekomen zijn en hoopt erop, dat de nieuwe serie meer succes zal hebben. Hij toont weer een serie prachtig foto’s uit ons plaatselijke geschiedenis.

- Jan Nagel en de Watersnood van 1916

Jan Nagel trekt een vergelijking met de watersnood van 1825 en voert allerlei gedupeerden sprekend in. Zijn bede werd bewaarheid: “O God, bewaar ons dorp en land, voor storm en hoge vloed, en leid ons veilig door uw hand.”

- Bunschoter verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Derk de Graaf schreef in 2015 een studie over het verzet op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. N.a.v. zijn studie schreef hij dit artikel waarin hij aandacht besteedt aan burgemeester van den Berg, Gerritje de Jong, Willem Berendse, Lammert Duijst, Nicolaas Gouwens en Balkema.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- De dialectpuzzel

Voor menigeen is de oplossing van de dialectpuzzel van Evert ter Haar een zware bevalling. Maar Evert geeft een sympathieke reactie op de ingezonden brieven n.a.v. de kruiswoordpuzzel en verder geeft hij een verantwoording van de mogelijke oplossingen. En hij maakt de drie winnaars bekend. Namens het bestuur van de historische Vereniging van harte gefeliciteerd! Onze secretaris Aart van Halteren zorgt dat u de prijs krijgt.

 
Jan Bos Lzn, voorzitter


 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

03 mei 2018
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties